Không nhổ răng khôn có sao không?

Không biết nhổ răng khôn có sao không? Nếu chúng mọc thẳng có nên nhổ...

chat zalochat facebook